Hållbarhet och ansvar

Att minnas de som lämnat oss har alltid varit betydelsefullt. Oavsett kultur, tro och tid i historien. Vi vill skapa produkter för dagens och kommande generationer, som lever upp till både nutidens och framtidens behov. Hållbarhet är en stor del i det arbetet och väldigt viktigt för oss, både när det gäller våra produkters livscykel, och att skapa en bättre framtid för människor och miljö.

Hi Unitys vision är att bidra till en framtid där människor lever längre tillsammans. Vi tycker att det borde vara en självklarhet, att en bransch som jobbar med döden ska vara med och bidra till livet. Därför skänker vi 333 kr för varje såld gravsten till organisationer som bidrar till forskning som förlänger liv. Vår mission är att hjälpa människor att skapa en plats att besöka för att minnas. Reflektera. Bearbeta sorgen och att gå starkare därifrån. Vi vill skapa platser utifrån de personer som lämnat oss och för de som finns kvar. Genom nytänkande produktutveckling fortsätter vi att bygga vidare på traditionen att minnas.

Agenda 2030

Hållbarhet är viktigt för oss. Nedan kan du se hur vi arbetar för att nå några av de uppsatta globala målen inom Agenda 2030.

Döden är oundviklig, men sjukdomar behöver inte vara det. Hi Unity har bestämt sig för att göra ett aktivt val – när du handlar av oss så går en del av summan till den organisation som du väljer. Det gör att vi tillsammans bidrar med pengar till forskning. Pay It Forward – när någon dör så får en annan människa chans att leva längre.

Vi är med och bidrar till delmål:
3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat förebyggas bland barn under fem år
3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa

Våra produkter är svensktillverkade av 80 % återvunnet rostfritt stål. Vid konstruktion och formgivning tar vi hänsyn till att det ska vara enkelt att byta ut delar av produkterna om skada skulle uppstå. Produkterna är även enkla att plocka isär för återvinning när tiden är inne för det. Produktionskedjan är optimerad för att minimera antal frakttillfällen och minska koldioxidutsläppen. Genom att förpacka produkterna smart, ser vi till att även minska förbrukningen av förpackningsmaterial. Vi samarbetar med leverantörer som, liksom vi, arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vi är med och bidrar till delmål:
12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

Miljöpolicy

Hi Unity AB ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt utvärdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

 • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda
 • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

Från och med år 2021 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Tobias Håkansson. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Vårt miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling. Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.
Handlingsplanen omfattar följande:

 • Källsortering av avfall – Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.
 • Energisparåtgärder – Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska användandet av papper vid spridning av information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt
 • Miljöanpassade inköp – Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från fordon och bränslen till kopieringspapper och pennor. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång per månad.
 • Miljökrav på våra produkter och tjänster – De produkter och tjänster vi marknadsför skall vara tillverkade av material som kan återvinnas eller av återvunnet material, där så är möjligt. Ett av företagets mål är att ta bort produkter ur verksamheten som inte är tillverkade på ett miljövänligt sätt eller som innehåller miljöfarliga ämnen.
 • Miljökrav på våra leverantörer – Ett av företagets miljömål är att påverka våra huvudleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet.
 • Användning av bästa möjliga bränsle och minskad bränsleförbrukning – Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer – Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per månad där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Policy fastställd 2021-12-16
Miljö och Hållbarhetsansvarig

Tobias Håkansson – Hi Unity AB